0
سبد خرید خالی است
هیچ کالایی در سبد خرید نیست.

معرفی کتاب خلاقیت موسیقی کارنامه کتاب کیوان جعفری نژاد

معرفی کتاب خلاقیت موسیقی کارنامه کتاب کیوان جعفری نژاد

«خلاقیت موسیقی» کتاب جامع تست وتمرین برای درسی باهمین عنوان در کنکورهنر است دردوبخش کلی تدوین وتالیف شده است بخش یکم،شامل پرسش نامه است که تست های تئوری،تاریخ سازشناسی وآزمون های جامع رادربرمی گیردوبخش دوم به پاسخ نامه تشریحی اختصاص یافته است.


درویرایش جدید،سوالات هرفصل به صورت جداگانه درموضوعات مختلف طبقه بندی شده اند که مطالعه تمرین هرموضوع راکاربردی وآسان کرده است به علاوه درانتهای هرفصل نیزبخشی باعنوان « دوره کلی» آمده که همه مباحث یک فصل مانندکنکورسراسری کناریکدیگرقرارداده است درنتیجه برای جمع بندی مطالب تمرین بسیارخوبی خواهدبودفصل بندی مطالب بخش پرسش نامه برمبنای فصل های کتاب«مبانی موسیقی» صورت گرفته است،بهترآن است که برای استفاده مفیدتر،ابتدافصل مربوطه ازکتاب مبانی موسیقی مطالعه وسپس به حل تست های پرسش نامه پرداخته شودسعی برآن بوده است که تست های تاریخ موسیقی نیزبه ترتیب دوره های تاریخی وتقدم زمانی آهنگسازان مرتب شده باشندتاروایت نسبتا پیوسته تری ازمطالب ارائه شود لازم به ذکراست که بعضی توضیحات داده شده درپاسخ نامه مطالب وسیع تری نسبت به کتاب مبانی موسیقی رانیزدربرداردومطالعه آن به هنرجویان توصیه می گردد

بامهروسپاس فراوان ازپرندزهدی که درتدوین وتالیف نسخه پیشین کتاب همراه بسیارخوبی بود،سروین حزین که زحمت بازخوانی کتاب درچاپ های گذشته ونویدایزدگشسب که بازخوانی ویرایش جدیدرابرعهده گرفت وهمچنین مدیریت انتشارات سرکارخانم پروین عزیزی که درچاپ بهیه ی کتاب ازهیچ تلاشی دریغ ننمودند.