کتاب اطلس جامع تمرینات بدنسازی

ناشر حتمی
نویسنده
ادام کامبل
مترجم
جعفر کتابچی- ساسان موسوی- نادر رهنما