فیزیولوژی ورزشی

فیزیولوژی ورزشی 1

COM_VIRTUEMART_PRODUCT_AVAILABLE_IN_STOCK
قیمت فروش: 239,000 تومان

(ویژه تندرستی، آمادگی و عملکرد ورزشی) ویراست چهارم

کتاب فعالیت بدنی تندرستی و بیماری ها

COM_VIRTUEMART_PRODUCT_AVAILABLE_IN_STOCK
قیمت فروش: 44,900 تومان

کتاب استروئیدها و عوارض ناشی از مصرف آن ها در بدنسازی

COM_VIRTUEMART_PRODUCT_AVAILABLE_IN_STOCK
قیمت فروش: 29,900 تومان

سال انتشار : ۱۳۹۵

کتاب الفبای ورزش حرفه ای 1و2

COM_VIRTUEMART_PRODUCT_AVAILABLE_IN_STOCK
قیمت فروش: 32,900 تومان

کتاب اندوکرینولوژی فعالیت بدنی و ورزش

COM_VIRTUEMART_PRODUCT_AVAILABLE_IN_STOCK
قیمت فروش: 149,900 تومان

کتاب بیوشیمی ورزشی به زبان ساده

COM_VIRTUEMART_PRODUCT_AVAILABLE_IN_STOCK
قیمت فروش: 39,000 تومان

کتاب بیولوژی پایه ودرک رایج ازعضله اسکلتی

COM_VIRTUEMART_PRODUCT_AVAILABLE_IN_STOCK
قیمت فروش: 86,900 تومان

کتاب توانبخشی قلبی

COM_VIRTUEMART_PRODUCT_AVAILABLE_IN_STOCK
قیمت فروش: 39,900 تومان

کتاب دستگاه تنفسی و فعالیت ورزشی

COM_VIRTUEMART_PRODUCT_AVAILABLE_IN_STOCK
قیمت فروش: 89,900 تومان

کتاب راهنمای آزمایشگاه فیزیولوژی ورزشی

COM_VIRTUEMART_PRODUCT_AVAILABLE_IN_STOCK
قیمت فروش: 89,900 تومان

کتاب رویکرد ساده به فیزیولوژی فعالیت ورزش و تمرین

COM_VIRTUEMART_PRODUCT_AVAILABLE_IN_STOCK
قیمت فروش: 49,000 تومان

ویژه مربیان و ورزشکاران

کتاب رگ زایی در بافت چربی

COM_VIRTUEMART_PRODUCT_AVAILABLE_IN_STOCK
قیمت فروش: 109,000 تومان

کتاب زیست شناسی در تربیت بدنی

COM_VIRTUEMART_PRODUCT_AVAILABLE_IN_STOCK
قیمت فروش: 39,900 تومان

کتاب سازگاری های قلبی عروقی با تمرین

COM_VIRTUEMART_PRODUCT_AVAILABLE_IN_STOCK
قیمت فروش: 37,900 تومان

کتاب علم تمرین (راهنمای مربیان ورزش‌های تیمی)

COM_VIRTUEMART_PRODUCT_AVAILABLE_IN_STOCK
قیمت فروش: 42,500 تومان

کتاب علوم زیستی در تربیت بدنی

COM_VIRTUEMART_PRODUCT_AVAILABLE_IN_STOCK
قیمت فروش: 44,900 تومان

کتاب عملکرد دستگاه ایمنی در ورزش

COM_VIRTUEMART_PRODUCT_AVAILABLE_IN_STOCK
قیمت فروش: 99,000 تومان